Vrijdag 03 December 2021
Parochieel Kerkkoor Goirke - 1982 Rome

   1871: Goirkes Zangschool - Kerkkoor Goirke - Harmonie Orpheus - St.Caecilia

Goirkes Zangschool - Kerkkoor Goirke - Harmonie Orpheus - St.Caecilia
Het verenigingsleven op het Goirke in de zeventiger jaren van de negentiende eeuw was muzikaal en bruisend: naast het Kerkkoor Goirke was er een zangvereniging "Liedertafel Goirkes Zangschool.
Van Leijborgh: "Deze liedertafel bestond in hoofdzaak uit zangers van het kerkkoor, van hare oprichting is niet veel bekend, dan dat zij nu eens te niet ging, dan weer bij elkaar werd gerakeld, om ten slotte, ten einde haar leven te rekken in de harmonie Orpheus werd opgenomen. In de oude stukken is reeds sprake van een Liedertafel, althans zangschool in het jaar 1820".

Naast het Goirkes Mannenkoor was op 15 september 1864 ook een harmoniegezelschap opgericht: Harmonie Orpheus, dat "thuis" was in cafe/koffiehuis Frans Daniels. Het cafe bevond zich op de hoek: Goirkestraat/Houtstraat. Men begon met 22 leden. Repetitie dus in het lokaal van Daniels. "Men moest zich in ’t eerst zeer behelpen, want er waren nog geen lessenaars. De muziek werd op het biljart tegen een hoed of zoo geplaatst, zoodat de hele harmonie rond het biljart geschaard zat" schrijft Gerard van Leijborgh in zijn geschiedenis in september 1933."

Het doel van dit alles was: "beoefening der toonkunst en bevordering van gezellig samenzijn".
Van belang is ook de volgende passage in het artikel van Leijborgh:" Toen de harmonie werd opgericht, werd daarbij tevens in opgenomen de liedertafel Goirkes Zangschool. Hieruit is op te maken dat de musici tevens (koor)zangers waren."
Omdat dus de leden van het Goirkes Mannenkoor ook veelal lid waren van de liedertafel Goirkes Zangschool en dus ook lid waren van de Harmonie Orpheus, was het niet vreemd dat op dinsdag 7 februari 1871 een vocaal- en instrumentaal concert werd gegeven door de Hamonie : Orpheus "met de welwillende medewerking van het Goirkes Koor in de sociëteit "ORPHEUS ". Aanvang ten 7 - ure precies. Entreé minstens 49 cent.

Op zondag 12 februari 1871 vermeld de Tilburgse courant van Firma. N. Luijten, (die alleen op zondag uitkwam) het volgende over dit concert.
"Met een wezenlijk genoegen kunnen wij melding maken van het heerlijk Concert, laatst leden door Orpheus en Goirkes koor gegeven. Beide verdienstelijke gezelschappen hebben als het ware gewedijverd om het zoo buitengewoon talrijk auditorium, in vervoering te brengen. Wezenlijke meesterstukken zijn op keurige wijze voorgedragen en uitgevoerd.
De Heer Mutsaers mag met regt trotsch zijn op zijn flinke zangers en de Heer Krever heeft bewijs geleverd, dat hij het geheel verstaat om van zijn solisten kunstenaars te maken.
Na den afloop van het concert bragt dan ook de waardige president van Orpheus, in eene nette rede, welverdiende hulde aan de beide directeuren en hun verdienstelijke personeel en zegde hij warme dank aan alle die iets hebben gedaan tot het verkregen r esultaat, welke rede op gepaste wijze door de heer Mutsaers werd beantwoord.

Nu werden door de Harmonie en het talrijke publiek de Vaderlandsche Volksliederen gespeeld en gezongen en nog eenige uren in vrolijke stemming doorgebracht, hoorde men herhaaldelijk den wensch uitten om meer malen op zulken concerten vergast te worden."
In 1874 houdt de Liedertafel Goirkes zangschool op met haar de aktiviteiten. Maar……….

Maar ook in die tijd was het niet altijd pais en vree in de Tilburgse muziekwereld.

In 1876 gaat het Bestuur van de Harmonie Orpheus op zoek naar een nieuwe dirigent.
De befaamde dirigent/organist van de Goirkese kerk, W.Reijniers solliciteert, maar wordt door het Bestuur niet aangenomen.
Uit verbolgenheid richt Reijniers een andere liedertafel op met de welluidende naam:
St.Caecilia der Zouavenbroederschap Fidei et Virtuti, een zanggezelschap dat in 1917 de naam krijgt: Tilburgs Mannenkoor St.Caecilia.

Naar Boven         Terug naar overzicht NIEUWSBRIEVEN