Loco-Burgemeester De Vries sprak de volgende speech uit:

" Goede avond, dames en heren.
Het is mij een eer hier aanwezig te zijn bij het 175- jarig bestaan van het Mannenkoor Goirke.
Ik wil u dan ook van harte feliciteren met dit jubileum.
Er is iemand in ons midden die al 60 jaar lid is van dit koor. Bovendien is hij met zijn bijna 31-jarig voorzitterschap de langstzittende voorzitter.
Iemand die dag en nacht op pad is en bezig is met 'zijn koor'.
Ik heb het dan natuurlijk over de heer Jan van de Put.
Mijnheer Van de Put, beste Jan, mag ik u vragen naar voren te komen?

Het was in 1954 dat u in het jongenskoor kwam onder de bezielende leiding van de heer Cees van Gorp, nadien door Frater Cunibert voortgezet, die u vormde tot een uitstekende koorzanger.

In 1963, op 18-jarige leeftijd, mocht u toetreden tot het Mannenkoor Goirke. En tot op de dag van vandaag verleent u hieraan uw beste krachten.
En niet alleen als zanger. In tegendeel! U hebt ook diverse bestuursfuncties gehad.
In 1979 werd u secretaris van het Mannenkoor Goirke en vanaf 1983 bent u voorzitter.
In 1999 kwam er een fusie tussen het Mannenkoor Goirke en het gemengd koor De Veldhoven {Theresiaparochie}.
Zo ontstond het Parochieel Kerkkoor Goirke.
Dankzij uw bezielende leiding is deze fusie tot stand gekomen en in goede harmonie verlopen.
Sinds die tijd bent u ook voorzitter van het Parochieel Kerkkoor Goirke.

Mede door u zijn er veel grote projecten tot stand gekomen.
Zo organiseerde u kerstconcerten met de gezamenlijke koren van Parochie De Bron.
Ik heb me laten vertellen dat u hiervoor draaiboeken maakte, die tot op de laatste regel kloppend waren.
Ook hebt u een grote bijdrage geleverd om de 'vergeten' kerkmuziek van de Duits-Amerikaanse componist Théodore von la Hache op CD op te laten nemen, wat een groot succes was.
U zorgde er zo voor dat deze muziek onder de aandacht kwam en bleef. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor dit muziekproject.
In 2009 werd de 200e geboortedag gevierd van Peerke Donders.
U was een van de stuwende krachten achter dit grote project.
Bijzonder actief was u als fondsenwerver.
Bij de herdenking op 25 oktober 2009 waren vele wereldlijke en geestelijke autoriteiten aanwezig.

Onder uw leiding werd een commissie gevormd die ervoor zorgde dat de door Harry Swinkels gecomponeerde Missa Petrus Donders en andere door hem bewerkte liederen werden uitgevoerd in de Goirkese kerk door de gezamenlijke koren van de parochie De Bron (Kerkkoor Goirke, Gemengd Koor Vredeskerk, R.K. Koor Gasgothe en het Surinaamse Koor Pramisie).

Maar niet alleen aan het koor hebt u vele vrije uren besteed.
Ook voor de Gymnastiek- en Turnvereniging St. Dionysius hebt u zich in uw vrije tijd intensief ingezet.
Zo bent u 14 jaar bestuurslid geweest van deze sportvereniging. U was in de hoedanigheid van penningmeester tevens lid van het Dagelijks Bestuur.
Ook was u lid van de PR-commissie en van de Jeugdcommissie.
In die tijd haalde u iedere maand de contributies voor de gymnastiek- en turnvereniging aan huis op!
Dat betekende in die jaren, waarin we nog niet in het digitale tijdperk leefden, vele uren werk en veel fietsen!
Meneer Van de Put, als mensen over u spreken, gebruiken zij woorden als rechtschapen, uiterst correct, minzaam en innemend.
Maar ook iemand die beslissingen durft te nemen en hard kan ingrijpen als dat nodig is. Altijd op basis van goede argumenten.
Ik heb gehoord dat u zich ook op het menselijk vlak onderscheidt van vele anderen. U bezoekt koorleden thuis als het even niet goed gaat, brengt ziekenhuisbezoeken en hebt dan altijd voor iedereen een opbeurend woord.
Verjaardagen vergeten? Dat komt bij u niet voor!
Het zijn de kleine dingen die zoveel goed doen.

Goede wijn behoeft geen krans.
Toch heeft het gemeentebestuur in 2009, na de viering van het Peerke Donders jubileum in de kerk, u als blijk van waardering voor uw verdiensten onderscheiden met de Gouden Speld van de gemeente Tilburg.
Inmiddels is het 5 jaar later en bent u nog steeds vol overgave de spin in het web van de koorzang in Tilburg, bent u de motor achter vele activiteiten en hebt u een immens netwerk opgebouwd.

Meneer Van de Put. Dit alles heeft ervoor gezorgd, dat uw bijzondere verdiensten ook zijn opgevallen bij de Koning.
Het is dan ook met groot genoegen dat ik u mag vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. "